Faktorer som påvirker din inntekt

I finansmiljøer hevdes det gjerne at det er tre underliggende faktorer som i hovedsak bestemmer hva du tjener nå og hvor mye du kommer til å tjene i fremtiden. I denne bloggposten skal jeg gå nærmere inn på alle tre faktorene, for så også å vurdere noen andre faktorer som er viktige, mer spesifikt i en norsk kontekst.

For det første er det viktig hvor god kvalitet det er på arbeidet du gjør. Dersom du er flink i jobben din, vil du antakelig tjene bedre enn andre og bli verdsatt av sjefene dine. Som alltid finnes det mange og til dels kompliserte unntak. For eksempel er det gjerne sånn i offentlig sektor at nesten alle med lignende stillinger får praktisk talt samme lønn nesten helt uavhengig av hvor flinke de er til å utføre jobben de er satt til. En viss korrelasjon er det også der, men i enkelte tilfeller kan selve effekten av å gjøre godt, henholdsvis dårlig, arbeid være ganske liten, særlig på kort sikt. Et annet unntak er når sjefen din ikke ser dine prestasjoner eller selv er for inkompetent eller usikker til å verdsette godt arbeid. Da er du i mange tilfeller best tjent med å finne en ny jobb.

Hva kvalitet i arbeidet egentlig består vil selvfølgelig variere veldig avhengig av hva slags type jobb det er snakk om. Er man for eksempel advokat, vil evnen til å se ting i sammenheng og levere gode skriftlige og muntlige fremstillinger som oftest være svært sentralt. For den som er rørlegger, derimot, handler det først og fremst om å få utført et praktisk arbeid innen rimelig tid og med et godt og varig resultat. I begge tilfellene vil det imidlertid være merkbare forskjeller mellom en som er god og en som er dårlig til å gjøre jobben sin.

I tillegg til kvalitet er kvantitet ikke til å komme forbi. Bruker vi igjen advokaten som eksempel, vet vi at det å bli partner i et advokatfirma, som har et ekstremt høyt inntektspotensial, innebærer at man ofte må legge ned svært høy arbeidsinnsats over tid. Rørleggeren, derimot, kan kanskje også jobbe flere timer, men her blir det ofte et mer lineært forhold mellom antall timer nedlagt og inntektspotensialet på sikt. Et mer ekstremt eksempel er mange saksbehandlere i det offentlige som under vanlige omstendigheter vil ha svært begrensede muligheter til å jobbe overtid, og således ikke har noen mulighet til å få opp arbeidsinntekten på den måten. Deres eneste alternativ blir da å jobbe mer i en annen jobb, dersom de har anledning til det.

Den tredje faktoren som ofte trekkes frem som viktig er hvordan man fremstår i møte med andre på jobben, det som ofte kan kalles holdningen til jobben. Dersom du har en negativ innstilling og fremstår som en som liker å krangle og syte, kan det ha negativ innvirkning på inntekten.

I tillegg kommer mange andre faktorer, som ofte ikke er fullt så “rettferdige” som de andre. For eksempel tjener attraktive personer ofte mer enn de som ikke er så attraktive. Den kanskje aller viktigste faktoren på lang sikt er likevel din helse. Hvis helsen svikter, blir det vanskelig å få kvalitet i arbeidet, innstillingen din kan bli dårligere, og det kan bli vanskelig å fortsette å jobbe i det hele tatt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *